เบอร์ติดต่อคณะผู้บริหารและสมาชิก

ชื่อ –สกุล

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

นายมีศักดิ์  ดวงขวัญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

0803535333

นายปรีชา  แก้วไข่

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

0803388608

นายสายัณต์   ชัยสิทธิ์

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

0936037047

นายสถิต หนูแจ่ม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 บ้านสังแกระ

0926919905

นายวสันต์ คงกลับ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 บ้านสังแกระ

0916430308

นายนพพร มากสง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 บ้านป่าพะยอม

0815678707

นายเอกฉัตร เกิดแก้ว

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 บ้านป่าพะยอม

0840676089

นายอินทร์โชติ  ผอมฉิม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 บ้านทุง

0824374849

นางสาวจารุวรรณ  ช่วยเนื่อง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 บ้านประดู่หอม

0635946919

นางอุดมศรี บาลทิพย์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 บ้านประดู่หอม

0812623816

นายอุดร ดำจ่า

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  บ้านนาทราย

0892387078

นายสามารถ เขียวปากพนัง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  บ้านนาทราย

0878999434

นายศักดา  สายหนูน

สมาชิก อบต. หมู่ที่  6  บ้านโคกกอ

0987076931

นายโชคคล่อง  ฉิมฉ่ำ

สมาชิก อบต. หมู่ที่  6  บ้านโคกกอ

0936740425

นายปณิธาน สุวรรณภักดี

สมาชิก อบต. หมู่ที่  7  บ้านไสกุน

0911648822

นายโกศล ขุนฤทธิ์มนตรี

สมาชิก อบต. หมู่ที่  7  บ้านไสกุน

0862883944

สำนักปลัด
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร