ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้
  รายละเอียด :

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ได้ว่าจ้าง ร้านซุปเปอร์คิงลานทราย โดยนายเจษฎา  พรหมแทนสุด ตามโครงการจ้างปรับปรุงถนนสายเลียบคลองป่าพะยอม หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอ      ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้วางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำนวน 3,500.00 บาท (-สามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี ครบกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันความชำรุดบกพร่องแล้วเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นั้น

    ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ได้ดำเนินการแจ้งเตือนเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว จำนวน 2 ครั้ง แต่ท่านไม่ได้แสดงความจำนงขอรับเงินประกันสัญญาดังกล่าวคืนหรือ       ไม่มาติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม จึงขออนุมัติจัดทำประกาศเพื่อแจ้งให้ร้านซุปเปอร์คิงลานทราย โดยนายเจษฎา  พรหมแทนสุด มาติดต่อขอรับเงินประกันสัญญาคืน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ประกาศ ทั้งนี้ หากท่านไม่เข้ามาแสดงความจำนงขอรับเงินประกันสัญญาดังกล่าวคืนหรือไม่มาติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม จะดำเนินการริบเงินประกันสัญญาดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 167 และข้อ 170 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ ๓๕ ต่อไป

 

    จึงขอประกาศมาให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

              ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน