ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหา..: อ่าน 11 คน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม : อ่าน 22 คน ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง: อ่าน 22 คน ประกาศ มาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน: อ่าน 11 คน ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน: อ่าน 14 คน ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ: อ่าน 18 คน
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าพะยอม ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
Counter
qrcode: อบต.ป่าพะยอม
11 พฤษภาคม 2549
:::::::::::::::::::::