ประชาสัมพันธ์ ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563: อ่าน 33 คน ขเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำหมุ่บ้าน เพื่อการขับเคลื่อนดำเนิน..: อ่าน 38 คน รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน..: อ่าน 39 คน ประชาสัมพันธ์รับโอน โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล: อ่าน 100 คน รายงานข้อมุลสถิติการให้บริการประชาชน ของ อบต. ป่าพะยอม ประจำเดือน เมษา..: อ่าน 50 คน ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์: อ่าน 81 คน
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าพะยอม ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
Counter
qrcode: อบต.ป่าพะยอม
11 พฤษภาคม 2549
:::::::::::::::::::::